Březina

Březina - č.14 KONTEST - kuchyňka umývadlo

Pitná voda

29.01.2018

Parameter Hodnota Limit Jednotka
Clostridium perfringens 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Intestinální enterokoky 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Escherichia coli 0 max. 0 (NMH) KTJ/100ml
Koliformní bakterie 0 max. 0 (MH) KTJ/100ml
Mikroskopický obraz - abioseston <1 max. 10 (MH) %
Mikroskopický obraz - celkový počet organizmů 0 max. 50 (MH) jedinci/ml
Mikroskopický obraz - živé organizmy 0 max. 0 (MH) jedinci/ml
Počty kolonií při 22C 3 max. 200 (DH) KTJ/ml
Počty kolonií při 36C 1 max. 40 (DH) KTJ/ml
Dichlorethan <0,1 max. 3 (NMH) ug/l
Amonné ionty <0,02 max. 0,5 (MH) mg/l
Antimon 0,08 max. 5 (MNH) ug/l
Arsen 0,4 max. 10 (NMH) ug/l
Barva <3 max. 20 (MH) mg/l Pt
Benzen <0,1 max. 1 (NMH) ug/l
Benzo(a)pyren <0,001 max. 0,01 (NMH) ug/l
Bor 0,0158 max. 1 (NMH) mg/l
Bromičnany <3,0 max. 10 (NMH) ug/l
Celkový organický uhlík 0,87 max. 5 (MH) mg/l
Dusičnany 32,1 max. 50 (NMH) mg/l
Dusitany <0,05 max. 0,5 (NMH) mg/l
Fluoridy 0,10 max. 1,5 (NMH) mg/l
Hliník 0,004 max. 0,2 (MH) mg/l
Hořčík 18,9   mg/l
CHSK manganistanem 0,8 max. 3 (MH) mg/l
Chlor volný* 0,02 max. 0,3 (MH) mg/l
Chloridy 33,2 max. 100 (MH) mg/l
Chloritany <3,0 max. 200 (MH) ug/l
Chrom <0,3 max. 50 (NMH) ug/l
Chuť 0 max. 2 (MH) stupeň
Kadmium <0,01 max. 5 (NMH) ug/l
Konduktivita 66,6 max. 125 (MH) mS/m
Kyanidy celkové <0,005 max. 0,05 (NMH) mg/l
Mangan 0,001 max. 0,05 (MH) mg/l
Měď 12,1 max. 1000 (NMH) ug/l
Nikl 0,7 max. 20 (NMH) ug/l
Olovo 0,3 max. 10 (NMH) ug/l
Pach 0 max. 2 (MH) stupeň
Pesticidní látky celkem <0,100 max. 0,5 (NMH) ug/l
pH 7,3 6,5 - 9,5 (MH)  
Polycyklické aromatické uhlovodíky <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Rtuť <0,05 max. 1 (NMH) ug/l
Selen 0,6 max. 10 (NMH) ug/l
Sírany 57,7 max. 250 (MH) mg/l
Sodík 16,5 max. 200 (MH) mg/l
Trihalometany 4,6 max. 100 (NMH) ug/l
Trichlormethan 0,4 max. 30 (MH) ug/l
Vápník 90,4   mg/l
Vápník a hořčík 3,03   mmol/l
Zákal 0,5 max. 5 (MH) ZFt
Železo 0,047 max. 0,2 (MH) mg/l
Teplota vody* 7,8   C
Tetrachlorethen <0,2 max. 10 (NMH) ug/l
Trichlorethen <0,2 max. 10 (NMH) ug/l
Acetochlor <0,050 max. 0,1 (NMH) ug/l
Simazin <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Monolinuron <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Metolachlor <0,050 max. 0,1 (NMH) ug/l
Prometryn <0,050 max. 0,1 (NMH) ug/l
Sebuthylazin <0,050 max. 0,1 (NMH) ug/l
Mikroskopický obraz - abioseston text anorganické částice()   jedinci/ml
Alachlor <0,050 max. 0,1 (NMH) ug/l
Chlortoluron <0,050 max. 0,1 (NMH) ug/l
Bentazon <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
MCPA <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Chlorpyrifos <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Isoproturon <0,050 max. 0,1 (NMH) ug/l
Metazachlor <0,020 max. 0,1 (NMH) ug/l
Alachlor OA <0,025 max. 1 (NMH) ug/l
Atrazin <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Alachlor ESA 0,026 max. 1 (NMH) ug/l
Metazachlor ESA <0,025 max. 5 (NMH) ug/l
Metolachlor OA <0,025 max. 6 (NMH) ug/l
Metazachlor OA <0,025 max. 5 (NMH) ug/l
Metoxuron <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Diuron <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Linuron <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Epoxikonazol <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
2,4-D 2-ethyhexyl ester <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Metconazol <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Propiconazole <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Tebukonazol <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Dimethenamid - P <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Atrazin-desethyl <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Metolachlor ESA <0,025 max. 6 (NMH) ug/l
Spiroxamin <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Dimethoat <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Bentazonmethyl <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Cyanazin <0,050 max. 0,1 (NMH) ug/l
Hexazinon <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Pendimethalin <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Acetochlor ESA <0,025 max. 0,1 (NMH) ug/l
Acetochlor OA <0,025 max. 0,1 (NMH) ug/l
Prochloraz <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l
Terbuthylazin <0,010 max. 0,1 (NMH) ug/l
Fenpropimorf <0,030 max. 0,1 (NMH) ug/l

 

http://vodarenska.qcm.cz/cs/water-quality